Home » Aktualności » Zadania pedagoga

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Archiwa

Zadania pedagoga

Zadania pedagoga:

 •  Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb (w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami).
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieranie działań opiekuńczych i wychowawczych.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  • oraz 
   • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia,
   • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia,
   • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów,
   • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu ,
   • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury),
   • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych),
   • współpracą z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi instytucjami wspierającymi dzieci i ich rodziny,
   • organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.
    • pomoc uczniom niepełnosprawnym i ich rodzinom.