Home » Rekrutacja na rok 2015/2016

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Archiwa

Odwiedziny

099469
Visit Today : 33

Rekrutacja na rok 2015/2016

Rekrutacja na rok 2015/2016

                                                            Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Abrahama w Połczynie ogłasza

 zapisy do oddziału przedszkolnego i kl. I  na rok szkolny 2015/2015.

Nabór prowadzony jest w terminach:

– I termin ? od 2 do 31 marca 2015r.,
– postępowanie uzupełniające ? 3-7 sierpnia 2015 r.

Do Oddziału Przedszkolnego przyjmuje się dzieci:

1. Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym.

2. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkolnym – jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami / w załączeniu kryteria rekrutacji do oddz. przedszkolnego).

Do Szkoły Podstawowej przyjmuje się dzieci:
1. Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym.                                                                                    

2. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkolnym – jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

1 września 2015r:

  • obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7-letnie urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku, które nie rozpoczęły jeszcze spełniania obowiązku szkolnego;
  • obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci 6-letnie  z rocznika 2009.

 

Zapisów dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 ? 15.00 na podstawie dowodu osobistego rodziców na drukach obowiązujących przy rekrutacji. Właściwe druki są do pobrania w sekretariacie szkoły.
Proszę  o przyniesienie:

  1. Dowodu osobistego rodziców lub innego dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie.
  2. Odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.

 

                                                                        Kryteria przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego                                                                      

                                                                        przy Szkole Podstawowej im. A. Abrahama w Połczynie

oraz określenie wartości punktowej poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2015/2016

L.p. Kryterium Wartość kryterium                         w punktach
1. Kandydat w roku szkolnym 2015/16 podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 15
2. Kandydat w roku, w którym odbywa się rekrutacja, ukończy 4 lata                3
3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola ( szkoły , jeśli przedszkole mieści się  w zespole), w roku szkolnym                3
4. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych / Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm/                3
5. Zadeklarowana ilość godzin korzystania z wychowania przedszkolnego ponad 5-cio godzinny, bezpłatny czas wychowania przedszkolnego, będzie wynosić co najmniej 4 godziny dziennie.                2
 6. Kandydat mieszka w miejscowości , w której znajduje się przedszkole lub w miejscowości należącej do obwodu szkoły podstawowej, jeśli przedszkole mieści się w zespole.                3
 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania                29

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Abrahama w Połczynie

mgr Grażyna Pokorska                                                                                                       

 

Połczyno, 26 lutego 2015r.